Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol E70/120
ORLEsol E70/120 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.


 

ZASTOSOWANIE:​

 • do produkcji rozpuszczalników, rozcieńczalników
 • do mycia i odtłuszczania
 • w przemyśle metalowym i chemicznym
 • w przemyśle farb i lakierów, klejów i szczeliw
 • w garbarniach
 • w produkcji chemii budowlanej i gospodarczej
 • w produkcji wyrobów gumowych, materiałów i okładzin ciernych
 • w przemyśle farmaceutycznym


 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:​

 • sprzedaż w autocysternach
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): UN 1268
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty ropy naftowej, I.N.O.
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
  • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
  • Grupa pakowania: II
  • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny 640D, S2, S20
  • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: górny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze zawieszonej akcyzy​/ zwolnionej ze względu na przeznaczenie
 • Kod CN produktu: 2710 12 25WYMAGANIA DLA ORLEsol E70/120

​Własność ​Parametry wymagane​
​Gęstość w temp. 15°C , max [g/cm3]

0,780​
​Zawartość siarki, max. [ppm (m/m)] 

​30
​Zawartość benzenu max. [ppm (m/m)]

100
​Zawartość pozostałych aromatów, max. [% (m/m)]

​0,3
​5 %(v/v) destyluje, min. [°C]

​70
​95 %(v/v) destyluje, max. [°C]

​120
​Suma pozostałości i strat, max. [% (v/v)]

​2
​Zawartość węglowodorów nienasyconych, max. [% (m/m)]

​0,1
​Zawartość substancji nielotnych

​Nie zawiera​

PLIKI DO POBRANIA:​

KCH_ORLESOL_E70_120__12_2022_v1pl.pdfKCH_ORLESOL_E70_120__12_2022_v1pl.pdf

Scenariusz Narażenia_ORLESOL_E70_120_pl.pdfScenariusz Narażenia_ORLESOL_E70_120_pl.pdf


Ogólne warunki sprzedaży​​​​​​​​​​​​​​

KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN