Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kontakt ORLEN Południe

ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
tel.: +48 24 201 00 00
tel.: +48 24 201 00 01
fax: + 48 24 367 74 14
e-mail: sekretariat.poludnie@orlen.pl

Zakład Trzebinia
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856
NIP: 628-00-00-977, Regon: 272696025; kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 85 373 180,00 zł

Zarząd:
Prezes Zarządu: Marcin Rej
Członek Zarządu: Mariola Frukacz
Członek Zarządu: Tomasz Sanecki
Członek Zarządu: Zbigniew Kuźma
Członek Zarządu: Marcin Moksa


Rachunek bankowy:
PL 75 1240 1444 1111 0010 0473 3370  PLN
PL 14 1030 1508 0000 0008 0435 9028  EUR
PL 67 1030 1508 0000 0008 0435 9044  USD

Dodatkowe dane:
Numer akcyzowy: PL35100007209
Numer akcyzowy składu podatkowego – Zakład Trzebinia: PL35100008346
Numer akcyzowy składu podatkowego – Zakład Jedlicze: PL35100405303
Numer Podmiotu Pośredniczącego – PL 35100025503
Numer stacji kolejowej – Zakład Trzebinia: dla wysyłek krajowych 077503
Numer stacji kolejowej – Zakład Trzebinia: dla wysyłek zagranicznych 51 077503

Dojazd:

mapka_OP.png
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:
1. ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesłaną przez Pana/Panią wiadomością na adresy kontaktowe email znajdujące się na stronie www.orlenpoludnie.pl.
2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na adresy kontaktowe e-maile znajdujące się na stronie www.orlenpoludnie.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmiot zarządzający stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN