Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Jakość/ISO
​ORLEN Południe S.A. w trosce o zaspokojenie potrzeb i wymagań swoich klientów oraz utrzymanie pozycji na rynku paliw kładzie duży nacisk na najwyższą jakość produktów i usług. Jako rzetelny i godny zaufania partner na bieżąco monitorujemy jakość naszej oferty i doskonalimy system zarządzania jakością. Jako firma transparentna, wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego, zapewniając zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi, a także zapewniając konkurencyjność oferowanych wyrobów i usług. Instrumentem stwarzającym przewagę konkurencyjną Spółki jest wysoka jakość produktów i usług, każdorazowo potwierdzana stosownym certyfikatem jakości wydawanym wraz z produktem przy wysyłce towaru (laboratorium nadzorujące jakość produktów ekspediowanych na zewnątrz).

Prowadzimy i rozwijamy swoją działalność gospodarczą w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społecznym. Prowadząc swą działalność dążymy, aby była ona wykonywana w sposób bezpieczny zarówno dla naszych pracowników, jak i innych osób działających lub przebywających na naszym terenie i w jego otoczeniu.
Działania związane z jakością i podnoszeniem standardów funkcjonowania Spółki mają swoje odzwierciedlenie w Polityce Jakości i Polityce Środowiskowej oraz Polityce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Technologia, doświadczenie oraz wysokiej klasy specjaliści są gwarancją najwyższych standardów i jakości, które pozwalają nam się wyróżniać.
 
Misją Grupy Kapitałowej ​ORLEN Południe S.A. jest dbanie o zaspokajanie potrzeb i wymagań klientów, zapewnienie im pełnej satysfakcji z wysokiej jakości naszych wyrobów i usług oraz zagwarantowanie atrakcyjności i konkurencyjności naszych wyrobów na rynku.

Działalność prowadzona jest z poszanowaniem środowiska naturalnego i w ciągłym dążeniu do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wód, gleby i powietrza. Dążymy do utrwalenia opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania. Prowadząc swą działalność dążymy, aby była ona wykonywana w sposób bezpieczny zarówno dla naszych pracowników, jak i innych osób działających lub przebywających na naszym terenie i w jego otoczeniu. Odzwierciedlenie wyżej wymienionych działań jest zawarte zarówno w misji społecznej i biznesowej firmy, jak również w Polityce Jakości, Polityce Środowiskowej Grupy Kapitałowej ORLEN Południe S.A. oraz Polityce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ORLEN Południe S.A.

Misja ta realizowana jest między innymi poprzez wdrażanie i ciągłe doskonalenie systemów zarządzania.

System Zarządzania Jakością

Decyzja o wdrożeniu w Rafinerii Trzebinia S.A. systemu zapewnienia jakości została podjęta już w 1996 roku. W pracach wdrożeniowych zaangażowani byli wszyscy pracownicy spółki. Pierwszy certyfikat na zgodność z normą ISO 9002 Rafineria Trzebinia S.A. otrzymała w 1997 roku. Firmą certyfikacyjną została firma Bureau Veritas Quality International.

W miarę przebiegu restrukturyzacji Rafinerii Trzebinia S.A. i powstawania na bazie oddziałów produkcyjno-handlowych i służb utrzymania ruchu nowych spółek zależnych następowała modyfikacja systemu. Pierwszy certyfikat dla Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia otrzymano w 2000 roku. Kolejne cykliczne recertyfikacje systemu zarządzania jakością potwierdzały zgodność prowadzonych działań Rafinerii  Trzebinia S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia z normą ISO 9001.

Ostatni audit recertyfikacyjny odbył się we wrześniu 2012 roku i został przeprowadzony przez Bureau Veritas Polska sp. z o.o.  Certyfikat  nr PL002675/1/P jest ważny do 27.09.2015 roku. Posiada akredytację polską PCA.

Spółki Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia, wraz z zakresem objętym certyfikatem systemu zarządzania jakością:
  • Rafineria Trzebinia S.A.  Projektowanie, produkcja i sprzedaż paliw ciekłych, biokomponentów i biopaliw ciekłych, specyfików naftowych oraz innych wyrobów ropopochodnych i chemicznych.
  • FP NaftoWax Sp. z o.o. Projektowanie, produkcja i sprzedaż parafin hydrorafinowanych i specyfików parafinowych.
  • Energomedia Sp. z o.o. Produkcja i sprzedaż mediów energetycznych.

W trosce o środowisko naturalne jak również spełniając oczekiwania swoich Klientów  Rafineria Trzebinia S.A. w lipcu 2011 roku przystąpiła do prac mających na celu poszerzenie istniejącego Systemu Zarządzania Jakością o nowy proces: „Zapewnienie zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biopaliw”.

Celem procesu było określenie zasad postępowania spełniających wymagania dyrektywy 2009/28/WE, dyrektywy 2009/30/WE i wymagań systemu ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Pozostała systemowa dokumentacja została zaktualizowana pod kątem wdrażanych nowych wymagań. Przeprowadzony  przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.  audit certyfikacyjny potwierdził zgodność prowadzonych działań z wymaganiami – otrzymano certyfikat. Recertyfikacja z tego zakresu odbyła się  we wrześniu 2013 roku i przeprowadzona została przez firmę TUV Rheinland.

Audit recertyfikacyjny potwierdził zgodność prowadzonych działań z wymaganiami – otrzymano certyfikat. Kolejna recertyfikacja systemu została przeprowadzona w lipcu 2013 roku przez  Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.. Przeprowadzony  przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. potwierdził zgodność prowadzonych działań z wymaganiami – otrzymano certyfikat.

W związku z zapewnieniem ciągłości certyfikacji w czerwcu 2014 roku przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.  przeprowadzony został audit recertyfikacyjny, który potwierdził zgodność prowadzonych działań z wymaganiami. Przyznany certyfikat nr  EU-ISCC-Cert-DE120-30140048 jest ważny do 08.08.2015 roku. Wydany jest w wersji angielskiej.

System Zarządzania Środowiskowego / System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Dążenie do spełnienia wymagań prawnych w zakresie środowiska, zwiększenia udziału w rynku,  spełnienia wymagań Klientów i poprawy wizerunku Grupy Kapitałowej jako firmy proekologicznej było powodem podjęcia przez Zarząd decyzji o przystąpieniu w 1999 roku do wdrażania w Grupie Kapitałowej Rafinerii Trzebinia systemu zarządzania środowiskowego

Pierwszy certyfikat dla spółek Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia S.A. na zgodność  z normą ISO 14001 uzyskano w listopadzie 2000 roku.  Firmą certyfikującą zostało Bureau Veritas Quality International. Kolejne dwie recertyfikacje systemu potwierdzały zgodność prowadzonych działań Rafinerii Trzebinia S.A. oraz spółek Grupy Kapitałowej RT w zakresie zgodności prowadzonych działań z normą  ISO 140001.

W roku 2007 podjęta została decyzja o dalszym utrzymaniu wdrożonego systemu zarówno w Rafinerii Trzebinia S.A. jak również w spółkach Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia objętych systemem zarządzania środowiskowego.

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia  objętej systemem zarządzania środowiskowego wchodzą spółki:
  • Rafineria Trzebinia S.A.
  • FP NaftoWax Spółka z o.o.
  • Energomedia Spółka z o.o.
  • Zakładowa Straż Pożarna Spółka z o.o.

Od tego momentu prowadzone  są cały czas wszystkie działania systemowe określone normą ISO 14001. Skuteczność systemu sprawdzana jest poprzez audity wewnętrzne i omawiana na Przeglądach Zarządzania.

W grudniu 2012 roku podjęta została decyzja o uzyskaniu certyfikatu z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz wdrożeniu i certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy dla Rafinerii Trzebinia S.A.

Audit certyfikacyjny w w/w zakresie odbył się w grudniu 2013 roku. Zakresem certyfikacji został objęty obszar: projektowania, produkcji i sprzedaży paliw ciekłych, biokomponentów i biopaliw ciekłych, specyfików naftowych oraz innych wyrobów ropopochodnych i chemicznych. Audit został przeprowadzony przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.. Podczas auditu nie stwierdzono niezgodności auditowych. Otrzymano certyfikat  nr PL003708/P potwierdzający zgodność prowadzonych działań Rafinerii Trzebinia S.A. z normą ISO 14001:2004 oraz normą PN-N 18001:2004. Certyfikat jest ważny do 26 stycznia 2017 roku. Posiada akredytację polską PCA.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN