Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Jakość/ISO
Systemy Zarządzania


Misją ORLEN Południe S.A. jest dbanie o zaspokajanie potrzeb i wymagań Klientów, zapewnienie im pełnej satysfakcji z wysokiej jakości naszych wyrobów i usług oraz zagwarantowanie atrakcyjności i konkurencyjności naszych wyrobów na rynku. Działalność prowadzona jest z poszanowaniem środowiska naturalnego i w ciągłym dążeniu do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wód, gleby i powietrza. Dążymy do utrwalenia opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania. Prowadząc swą działalność dążymy, aby była ona wykonywana w sposób bezpieczny zarówno dla naszych pracowników, jak i innych osób działających lub przebywających na naszym terenie i w jego otoczeniu.

Odzwierciedlenie wyżej wymienionych działań jest zawarte zarówno w misji społecznej i biznesowej firmy, jak również w Polityce jakości, środowiskowej i BHP. Misja ta realizowana jest między innymi poprzez wdrażanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001.

Systemy te są zgodne z międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią wytyczne w bieżących działaniach Spółki zarówno w zakresie wysokiej jakości oferowanych produktów i profesjonalnej obsługi Klientów,  jak również w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia  oraz poszanowania i ochrony środowiska naturalnego.

Obecny Zintegrowany System Zarządzania W ORLEN Południe S.A. powstał na bazie systemów wdrożonych i utrzymywanych w Grupach Kapitałowych:

 • Rafinerii Trzebinia S.A: System Zarzadzania Jakością (ISO 9001), System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N 18001),  System Zarzadzania Środowiskowego (ISO 14001),
 • Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.: Zintegrowany System Zarzadzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001).

 

W marcu 2015 roku przeprowadzony został  audit certyfikacyjny dla nowego podmiotu – ORLEN Południe S.A. (połączenie w styczniu 2015 roku Rafinerii Trzebinia S.A. – jako spółki przejmującej oraz Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. – jako spółki przejmowanej, z jednoczesną zmianą nazwa firmy Rafineria Trzebinia S.A. na ORLEN Południe S.A. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax Sp. z o.o. i Zakładową Strażą Pożarną Sp. z o.o., które zostały połączone z Rafinerią Trzebinia S.A.). W wyniku auditu otrzymano certyfikat potwierdzający zgodność działań spółki z wymaganiami poszczególnych norm i uzyskano certyfikat.

W trakcie roku 2015 Spółka przejęła od ORLEN Asfalt sp. z o.o. obszar produkcji asfaltów. Funkcjonująca dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania wymagała aktualizacji pod kątem dostosowania nowego obszaru oraz funkcjonującego dla niej systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Certyfikacja dla nowego obszaru przeprowadzona została podczas pierwszej wizyty kontrolnej  w lutym 2016 roku.

Wizyta kontrolna potwierdziła zgodność prowadzonych działań spółki z wymaganiami poszczególnych norm, uzyskano rekomendację o rozszerzenie zakresu certyfikacji o obszar produkcji asfaltów. Certyfikat z rozszerzonym zakresem był  ważny do 19.04.2018 roku.


Dodatkowo, w ramach zrównoważonego rozwoju, obszar biopaliw i biokomponentów objęty jest:

 • od 2011 roku system ISCC EU (International Sustainability & Carbon Certification),
 • od 2014 roku system KZR INiG, którego administratorem  jest Instytut Nafty i Gazu.

Re-certyfikacje systemów prowadzone są corocznie wg terminów określonych w certyfikatach (zachowana ciągłość).

W 2017 roku rozpoczęte zostały prace w zakresie dostosowania funkcjonującego systemu zarządzania do wymagań nowych norm ISO. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarzadzania uwzględniająca wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz normy PN-N 18001:2004 przeprowadzona została w marcu 2018 Zespół auditorów potwierdził zgodność prowadzonych działań spółki z wymaganiami w/w norm. Otrzymany certyfikat był ważny do 19.04.2021 roku.


W 2020 roku rozpoczęte zostały prace wdrożeniowe w zakresie dostosowania działań do wymagań normy ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.  Audit certyfikacyjny w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania  (jakość, środowisko, bhp - z uwzględnieniem wymagań nowej normy).

Certyfikacja na godność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz PN-N -18001:2004 odbyła się w marcu 2021 roku. Przeprowadzony audit potwierdził zgodność działania spółki z wymaganiami w/w norm. Certyfikat był ważny: w zakresie norm ISO 9001, 14001, 45001 do 19.04.2024 roku, w zakresie normy PN-N 18001 do 30.09.2021 roku.


W roku 2021 została podjęta decyzja o rozszerzeniu zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania o nowy obszar – produkcję glikolu propylenowego, gliceryn  i wodoru. Została zaktualizowana polityka jakości, środowiskowa i BHP, Księga Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, zidentyfikowane zostały procesy dla nowego obszaru. Przeglądowi poddana została pozostała dokumentacja systemowa. Certyfikacja dla  glikoli propylenowych i gliceryn odbyła się w grudniu 2021roku. Zespół auditorów potwierdził zgodność prowadzonych działań z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 oraz 45001.
Certyfikacja dla wodoru jakości paliwowej przeprowadzona została w kwietniu 2022. Zespół auditorów potwierdził zgodność prowadzonych działań z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 oraz 45001

Certyfikowany zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ORLEN Południe S.A. posiada akredytacje PCA i jest ważny do 19.04.2024 roku. Obejmuje następujące obszary w odniesieniu do Zakładów objętych tym systemem:

Zakład Jedlicze:
Projektowanie, produkcja i sprzedaż paliw ciekłych i silnikowych, olejów bazowych, rozpuszczalników, specyfików naftowych oraz innych wyrobów ropopochodnych i chemicznych, przerób ropy naftowej, regeneracja olejów przepracowanych, produkcja i sprzedaż mediów energetycznych, usługi w zakresie oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, działalność prewencyjno-operacyjna w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Zakład Trzebinia:
Projektowanie, produkcja i sprzedaż paliw ciekłych i silnikowych, biokomponentów i biopaliw ciekłych, specyfików naftowych, parafin hydrorafinowanych i specyfików parafinowych, glikoli propylenowych, gliceryn, wodoru oraz innych wyrobów ropopochodnych i chemicznych, przerób ropy naftowej, produkcja i sprzedaż mediów energetycznych, usługi w zakresie oczyszczania ścieków, działalność prewencyjno-operacyjna w zakresie ochrony przeciwpożarowej, produkcja asfaltów drogowych, modyfikowanych. 

Zakresem certyfikacji  zostały objęte następujące produkty i usługi:

 • Biopaliwa i biokomponenty:
  • Estry metylowe
  • Destylaty ropy naftowej
  • Oleje opałowe
  • Benzyna surowa
 • Produkty chemiczne:
  • Rozpuszczalniki
  • Oleje bazowe
  • Gliceryny
  • BIO Glikol propylenowy
  • Wodór jakości paliwowej
  • Mix Glikoli i Gliceryny​​​
  • Siarczan potasu
  • Siarka płynna
  • Pozostałość próżniowa reglamentowana
 • Parafiny:
  • Antyozonanty
  • Antyzbrylacze
  • Crystal
  • Mix-y
  • Semi-parafiny
  • Woski specjalne
 • Asfalty drogowe, modyfikowane
 • Regeneracja olejów przepracowanych
 • Usługi wykonywania badań  i analiz laboratoryjnych ścieków, wód i olejów odpadowych
 • Usługi w zakresie oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów
 • Usługi związane z działalnością prewencyjno-operacyjną w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Usługi energetyczne:
  • Produkcja energii elektrycznej i ciepła
  • Dystrybucja mediów energetycznych, gazu ziemnego i energii elektrycznej
  • Sprzedaż energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła, wody pitnej, chłodniczej, przemysłowej, zdemineralizowanej, powietrza osuszonego, technologicznego, azotu.

 

Zintegrowany System Zarządzania w odniesieniu do wszystkich wymagań wynikających z norm odniesienia obowiązuje w następujących lokalizacjach ORLEN Południe SA:

 • Zakład Trzebinia - ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
 • Zakład Jedlicze - ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

 

​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN