Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol C56

ORLEsol C56 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.


ZASTOSOWANIE:​

 • do produkcji rozcieńczalników, rozpuszczalników, chemii budowlanej
 • w produkcji aerozoli
 • do produkcji farb i lakierówTRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • Sprzedaż w autocysternach
 • Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): UN 1268
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty ropy naftowej, I.N.O.
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
  • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
  • Grupa pakowania: I
  • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2, S20
  • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: dolny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej/ zwolnionej ze względu na przeznaczenie​
 • Kod CN produktu: 2710 12 25


WYMAGANIA DLA ORLEsol C56

​Własność​

​Parametry wymagane​
​Gęstość w temp. 15°C,  [g/cm3]

​Podawać w atestach
​Zawartość siarki, max [ppm (m/m)] 

​3
​Zawartość benzenu, [ppm (m/m)] 

​Podawać w atestach
​Zawartość pozostałych aromatów, max. [ppm (m/m)] 

​50
​95%(v/v) destyluje, max. [°C]

​90
​Zawartość wody, max. [% (m/m)]

​0,02
  

PLIKI DO POBRANIA:​​​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN