Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dotacje Unijne
ZREALIZOWANE PROJEKTY


ORLEN Południe S.A. realizuje projekt Produkcja ciepła z biomasy - instalacja energetyczna wchodząca w skład kompleksu instalacji bioetanolu II generacji (BIIG) w ORLEN Południe S.A. w Jedliczu


dotacje.JPG
Cel projektu: Podstawowym celem projektu jest zabezpieczenie ciepła w ilości minimum 190 000 MWh/rok z biomasy na potrzeby własne ORLEN Południe S.A.

Wartość dofinansowania: 67 905 000,00 PLN

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:


lub

​wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.plProjekt pt. ,,Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania gliceryny odpadowej, pochodzenia zwierzęcego oraz typu UCO do gliceryny jakości destylowanej”.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Poddziałanie 1.2.1 PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW.

ueloga.png


Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii przetwarzania gliceryny odpadowej z produkcji bio-diesla, gliceryny pochodzenia zwierzęcego i UCO (used cooking oil) do gliceryny jakości destylowanej, możliwej do wykorzystania w innych procesach biorafineryjnych o wysokich wymaganiach dotyczących czystości surowca, w szczególności do produkcji glikolu propylenowego.
Podstawowym celem projektu jest wydłużenie wartości łańcucha glicerolu poprzez opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania gliceryny odpadowej do jakości destylowanej celem wykorzystania jej w dalszych procesach biorafineryjnych.
Efektem realizacji projektu jest zarówno innowacja procesowa w skali świata (innowacyjna technologia oczyszczania gliceryny), jak i innowacja produktowa (unikalna w skali świata gliceryna pochodzenia zwierzęcego i UCO, oczyszczona do jakości destylowanej).
Opracowana technologia została zgłoszona jako wynalazek do Europejskiego Urzędu Patentowego.
Realizacja projektu wpisuje się w długoterminowy cel Spółki, dotyczący przekształcenia zakładu w biorafinerię i uzyskania pozycji europejskiego lidera w dziedzinie bioproduktów dla branży paliwowej i chemicznej.


 • Całkowita wartość Projektu: 29 043 777,14 zł 
 • Kwota dofinansowania UE: 9 929 531,26
 • Lata realizacji 2018-2023
Budowa węzła przygotowania wody dla kotłów parowych w Rafinerii Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna


Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2, priorytet IV z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
unia.jpg 
 
 • Beneficjent: Orlen Południe S.A.
 • Instytucja wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wartość projektu: 4 270 000 PLN
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 037 385 PLN

 

Cele i korzyści - racjonalizacja gospodarki zasobami wodnymi w Orlen Południe S.A. w zakładzie w Jedliczu .

Poprzez realizację projektu nastąpiło:
 • zmniejszenie o 21 727 m3/rok ilości pobieranej wody rzecznej,
 • redukcja o 69,3 t/rok wytwarzanych na instalacji dekarbonizacji osadów (suchej masy odwodnionej),
 • zmniejszenie o 50MWh/rok zużycia energii,
 • utworzenie nowych środków trwałych w ilości 63 sztuki,
 • zmodernizowanie istniejących środków trwałych w ilości 15 sztuk

 

 


Projekt pn.: „Modernizacja/rozbudowa instalacji Hydrorafinacji pod kątem zagospodarowania gazów procesowych”


Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2, priorytet IV z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
unia.jpg 
 
 • Beneficjent: Orlen Południe S.A.
 • Instytucja wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wartość projektu (netto) : 993 600 PLN
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 144 000,00 PLN

 

Cele i korzyści - ograniczenia energochłonności procesu produkcyjnego.
Poprzez realizację projektu nastąpiło:
 • zmniejszenie emisji:
  • dwutlenku siarki SO2 o 0,00408 [Mg/rok],
  • tlenków azotu  NOx o 0,3945 [Mg/rok],
  • tlenku węgla CO o 0,056 [Mg/rok],
  • dwutlenku węgla CO2 o 412,807 [Mg/rok],
  • pyłu o 0,0026 [Mg/rok],
 • zmniejszenie zużycia energii  o 2107,24 [MWh/rok] (odpowiada wielkości ograniczenia zużycia gazu ziemnego o 205 540 m3/rok.

 Projekt pn.: „Modernizacja/rozbudowa instalacji DOP pod kątem ograniczenia energochłonności procesu”.


Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2, priorytet IV z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
unia.jpg 
 
 • Beneficjent: Orlen Południe S.A.
 • Instytucja wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wartość projektu (netto) : 5 188 072,16 PLN
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 430 400,00 PLN
 
Cele i korzyści - ograniczenia energochłonności procesu produkcyjnego.
Poprzez realizację projektu nastąpi:
 • zmniejszenie emisji:
  • dwutlenku siarki SO2 o 0,0070 [Mg/rok],
  • tlenków azotu  NOx o 0,6720 [Mg/rok],
  • tlenku węgla CO o 0,0942 [Mg/rok],
  • dwutlenku węgla CO2 o 702,52 [Mg/rok],
  • pyłu o 0,0052 [Mg/rok],
 • zmniejszenie zużycia wody chłodniczej o 2500 m3/rok
 • mniejszenie zużycia energii  o mniejszenie zużycia energii o 4 464,94 MWh/rok ( co odpowiada sumie oszczędności energetycznej z tytułu zmniejszenia ilości zużytego gazu ziemnego, energii elektrycznej  i energii cieplnej).

 Projekt pn.: „Zagospodarowanie gazów procesowych z instalacji Rozpuszczalniki jako uzupełnienie gazu obiegowego ”


Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2, priorytet IV z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
unia.jpg 
 
 • Beneficjent: Orlen Południe S.A.
 • Instytucja wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wartość projektu (netto) : 2 243 609,17  PLN
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 555 000,00 PLN
 
Cele i korzyści - zagospodarowanie zasiarczonego gazu wodorowego z instalacji Rozpuszczalniki jako uzupełnienia gazu obiegowego w instalacji Hydrorafinacji.
Poprzez realizację projektu nastąpi:
 • zmniejszenie emisji:
  • dwutlenku siarki SO2 o 0,0092 [Mg/rok],
  • tlenków azotu  NOx o 0,883 [Mg/rok],
  • tlenku węgla CO o 0,124 [Mg/rok],
  • dwutlenku węgla CO2 o 923,865 [Mg/rok],
  • pyłu o 0,006 [Mg/rok],
 • zmniejszenie zużycia energii o 4 716,01 [MWh/rok] (co odpowiada wielkości ograniczenia zużycia gazu ziemnego o 460 000 m3/rok)

 

Program Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl

 
 

Marki Grupy ORLEN