Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol 60/90

ORLEsol 60/90 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.


ZASTOSOWANIE:​

 • w produkcji klejów, szczeliw
 • w produkcji rozcieńczalników, rozpuszczalników, chemikaliów, chemii budowlanej, farb i lakierów
 • w produkcji aerozoli (kosmetyka samochodowa, lakiery, pianki, parafarmaceutyki),
 • w przemyśle farmaceutycznym
 • w przemyśle elektronicznym
 • do mycia i odtłuszczania


 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • Sprzedaż w autocysternach
 • Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): UN 1268
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty ropy naftowej, I.N.O.
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
  • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
  • Grupa pakowania: II
  • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny, 640D, S2, S20
  • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: górny i dolny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej​/ zwolnionej ze względu na przeznaczenie​
 • Kod CN produktu: 2710 12 25 

 

WYMAGANIA DLA ORLEsol 60/90

​Własność
​​
​Parametry wymagane​​
​Gęstość w temp. 15°C, max.  [g/cm3]

​0,725
​Zawartość siarki, max. [ppm (m/m)]

3​
​Zawartość benzenu max. [ppm (m/m)] 

​10
​Zawartość pozostałych aromatów, max. [ppm (m/m)]

​50
​5%(v/v) destyluje, min. [°C]

​60
​95 %(v/v) destyluje, max. [°C]

​90
​Zawartość wody, max. [% (m/m)]

​0,01

PLIKI DO POBRANIA:

KCH_ORLESOL_60_90_2022_pl.pdfKCH_ORLESOL_60_90_2022_pl.pdf


​​​​​​
KONTAKT HANDLOWY
Mariusz Kopciuch​
Product Manager

​tel. +48 24 201 07 16
kom. +48 605 092 246
Mariusz.Kopciuch@orlen.pl​Maciej Niechaj
Product Manager

tel. +48 24 201 01 39
kom. +48 665 444 843
Maciej.Niechaj@orlen.pl​​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN