Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Środowisko

​Strategią działania ORLEN Południe S.A. i Spółek zależnych jest być nowoczesną organizacją postrzeganą jako istotny partner na rynkach produkowanych przez nas wyrobów oraz wykonywanych usług. Współpracujemy ze Spółkami Grupy Kapitałowej ORLEN, w szczególności w zakresie funkcjonujących systemów zarządzania i kluczowych obszarów biznesowych. Troska o kondycję otaczającego środowiska naturalnego sprawia, iż ochrona wszystkich elementów przyrody stanowi integralną część procesów rozwojowych ORLEN Południe i Spółek zależnych. Zobowiązujemy się do spełniania wymagań prawnych i innych, mających zastosowanie w ORLEN Południe S.A. oraz Spółkach zależnych i dotyczących naszych aspektów środowiskowych, a także do systematycznego zapobiegania i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

Politykę środowiskową realizujemy poprzez:

 • wytwarzanie produktów przyjaznych środowisku – produkcja biokomponentów płynnych do paliw z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju;
 • ochronę środowiska gruntowo-wodnego – zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczeń ropopochodnych do gleby;
 • proekologiczną gospodarkę odpadami poprodukcyjnymi – ograniczenie powstawania, segregacja, wykorzystanie lub unieszkodliwianie;
 • monitoring procesów technologicznych oraz emisji do środowiska;
 • prowadzenie proekologicznej gospodarki surowcami i energią;
 • stosowanie możliwie najlepszych dostępnych proekologicznych technologii w procesach produkcyjnych i inwestycyjnych;
 • zapobieganie wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych;
 • zapewnienie dostępu stronom zainteresowanym do informacji na temat oddziaływania ORLEN Południe S.A. i Spółek zależnych na środowisko;
 • współpracę z podwykonawcami realizującymi prace na terenie przemysłowym Rafinerii Trzebinia S.A. w zakresie stosowania wewnętrznych standardów z obszaru ochrony środowiska i zapobiegania awariom;
 • promocję proekologicznej kultury, szkolenia i systematyczne podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników.

   
 
 

Marki Grupy ORLEN