Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Standardy pracy

​W ORLEN Południe S.A. został wypracowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Realizowane w tym zakresie działania objęte są Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ISO 9001 i 14001, 4501). W prowadzonych działaniach duży nacisk położony jest na prewencję związaną z wystąpieniem poważnej awarii lub innego miejscowego zagrożenia.

Spełniając wymagania Ustawy „Prawo ochrony środowiska” związanych z zaklasyfikowaniem do zakładu dużego ryzyka, spółka opracowała i wdrożyła następujące dokumenty:

  • Raport o bezpieczeństwie,
  • Plan operacyjno-ratowniczy,
  • Program zapobiegania awariom,
  • Informację nt. środków bezpieczeństwa i sposobu postepowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie ORLEN Południe S.A.

Podstawowym  elementem opracowanych i zarejestrowanych dokumentów jest ocena ryzyka procesów powodujących duże ryzyko poważnej awarii, scenariusze potencjalnych awarii oraz procedury postępowania. Raport o bezpieczeństwie jest swego rodzaju deklaracją zgodności, w której prowadzący zakład prezentuje zasady funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz dokumentuje gotowość, czyli posiadanie sił i środków technicznych, organizacyjnych, proceduralnych, personalnych i finansowych do skutecznego zapobiegania poważnym awariom jak również likwidowania ich skutków. Polityka systemu zarządzania bezpieczeństwem została zapisana w Programie zapobiegania awariom. Plan operacyjno-ratowniczy ma charakter instrukcji, określającej działania w przypadku awarii uznanych za prawdopodobne.
Podstawowe procedury dotyczące bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa są ujęte w dokumencie „System kontroli mających wpływ na stan bezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej ORLEN Południe S.A.” Celem tego opracowania było stworzenie jednolitego systemu kontroli, badań i pomiarów służących wykrywaniu i identyfikacji zagrożeń. Dokument ten zawiera najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa obszary oraz  ustalone sposoby ich monitorowania.

 

 
 

Marki Grupy ORLEN