Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Standardy pracy
​Zarówno w ORLEN Południe S.A. jak i jej Grupie Kapitałowej został wypracowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz odpowiednie standardy bezpieczeństwa.
Spółka ORLEN Południe zaklasyfikowana jest do grupy zakładów dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” zobowiązuje takie zakłady do opracowania, wdrożenia i utrzymywania systemu bezpieczeństwa procesowego oraz posiadania i weryfikacji Programu zapobiegania awariom, Raportu o bezpieczeństwie oraz Planu operacyjno-ratowniczego.
Podstawowym ich elementem opracowanych i zarejestrowanych przez Spółkę dokumentów jest ocena ryzyka procesów powodujących duże ryzyko poważnej awarii, scenariusze potencjalnych awarii oraz procedury postępowania. Raport o bezpieczeństwie jest swego rodzaju deklaracją zgodności, w której prowadzący zakład prezentuje zasady funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz dokumentuje gotowość, czyli posiadanie sił i środków technicznych, organizacyjnych, proceduralnych, personalnych i finansowych do skutecznego zapobiegania poważnym awariom jak również likwidowania ich skutków. Polityka systemu zarządzania bezpieczeństwem została zapisana w Programie zapobiegania awariom. Plan operacyjno-ratowniczy ma charakter instrukcji, określającej działania w przypadku awarii uznanych za prawdopodobne. Podstawowe procedury dotyczące bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa są ujęte w „Systemie kontroli mających wpływ na stan bezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej ORLEN Południe S.A.” Ideą tego opracowania było stworzenie jednolitego systemu kontroli, badań i pomiarów służących wykrywaniu i identyfikacji zagrożeń. Określono w nim najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa obszary oraz ustalono procedury ich nadzorowania.
 
 

Marki Grupy ORLEN