Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe
Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Południe S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORLEN POŁUDNIE S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy,że:
1.  Spółka ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025. działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2.  Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: sekretariat.poludnie@orlen.pl.
3.  Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: 
rodo.poludnie@orlen.pl
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
     a)  udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą poczty elektronicznej na
     adresy kontaktowe znajdujące się na stronie 
www.orlenpoludnie.pl – dla realizacji naszego
     prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem
     serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do ORLEN Południe S.A - na
     podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
     W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec
     ich przetwarzania;
     b)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć
     związek z prowadzonymi przez ORLEN Południe S.A działaniami oraz świadczeniem usług
     – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia
     roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany
     przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.  Posiada Pani/Pan prawo do:
     a)  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
     przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
     przetwarzania.
     b)  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
     Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
     przepisy RODO.
7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.​


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ PORĘCZYCIELI POŻYCZEK UDZIELANYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W RAMACH WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ PKN ORLEN S.A. I PODMIOTÓW, KTÓRE ZAWARŁY UMOWĘ O WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

I. Administratorzy danych osobowych
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), przy ul. Chemików 7 oraz Spółka GK ORLEN / inny podmiot GK ORLEN (lista podmiotów stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej).

Administratorzy razem współadministrują Pani/Pana danymi osobowymi na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi, którego wyciąg udostępniony jest na stronie www.orlen.pl w zakładce „Odpowiedzialny biznes - Dane osobowe”.

II. Wspólne uzgodnienia między Administratorami
W ramach Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi Administratorzy wspólnie uzgodnili zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
a) Każdy Administrator, w momencie zbierania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
b) Każdy Administrator, w zakresie zbieranych u siebie danych osobowych, jest odpowiedzialny za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
c) Niezależnie od ustalenia w pkt. b powyżej, swoje prawa do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan zgłosić do PKN ORLEN S.A. W takim przypadku PKN ORLEN S.A. przekaże Pani/Pana żądanie właściwemu Administratorowi, który je zrealizuje.

III. Punkt kontaktowy
Każdy z Administratorów wyznaczył swojego Inspektora Ochrony danych lub Koordynatora ds. RODO. 
Administratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy, poprzez który może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
a) adres e-mail: daneosobowe.sgk@orlen.pl,
b) adres pocztowy: PKN ORLEN S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
c) PKN ORLEN S.A. zobowiązuje się do obsługi wyżej wymienionych punktów kontaktowych, co nie wyłącza prawa do kontaktowania się z właściwym Administratorem. 

IV. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) Korzystania przez Panią/Pana ze świadczeń socjalnych lub poręczania pożyczek oferowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w PKN ORLEN S.A. i podmiotach które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej,
b) Archiwalnych będących realizacją przepisów prawa,
c) Obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 
d) W celu badania satysfakcji osób korzystających ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z oferowanych świadczeń.


V. Podstawy prawne przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania przez Administratorów Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanym w ust. IV powyżej jest:
a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c oraz z art. 9 ust. 2 lit. b. RODO), związanych z korzystaniem przez Panią/Pana ze świadczeń socjalnych oferowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w PKN ORLEN S.A. i Spółkach na podstawie Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (pod warunkiem skorzystania z tych świadczeń),
b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celach archiwizacji,
c) prawnie usprawiedliwiony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
d) prawnie usprawiedliwiony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu badania satysfakcji osób korzystających ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
e) dane poręczycieli będą przetwarzane w celu poręczenia pożyczki zaciąganej przez pożyczkobiorcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z umową pożyczki zawartą zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej.

 
VI. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres korzystania ze świadczeń z ZFŚS lub wymaganego prawem okresu w związku z poręczeniem oraz przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. 

VII. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratorów podmiotom z nimi współpracującym (odbiorcom), w szczególności:
a) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w celu obsługi korespondencji oraz realizacji i obsługi świadczeń socjalnych w PKN ORLEN i podmiotach, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej,
c) członkom Komisji Socjalnej, o której mowa w Regulaminie Zakładowej Działalności Socjalnej w zakresie jej działania i podejmowania decyzji,
d) Klubowi Seniora, upoważnionym Członkom Rad Klubu Seniora - w zakresie działań przez nich realizowanych, tj. organizacji spotkań i wycieczek.

VIII. Informacja o wymogu podania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa, tj. z Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

IX. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z obsługą świadczeń socjalnych:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania tych danych innemu administratorowi danych lub zażądanie przesłania danych do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Korzystanie z przysługujących praw
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w ust. III powyżej.

Oświadczenie 
Niniejszym oświadczam, iż:
a) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla osób korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych, w ramach wspólnej działalności socjalnej PKN ORLEN S.A. i  podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej,
b)zobowiązuję się niezwłocznie przekazać treść klauzuli informacyjnej osobom/członkom rodziny, których dane osobowe przekazuję w celu korzystania ze świadczeń oferowanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKN ORLEN S.A. i podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej.”.
 
 

Marki Grupy ORLEN