Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Pozostałość próżniowa reg.
Pozostałość próżniowa reg. otrzymywana z destylacji olejów przepracowanych.


ZASTOSOWANIE:

·         Pozostałość próżniową reg. stosuje się jako surowiec do dalszej przeróbki oraz jako półprodukt lub komponent do produkcji asfaltów.


TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

·         Sprzedaż w autocysternach, cysternach kolejowych
·         Produkt podlega przepisom przewozowym o transporcie materiałów niebezpiecznych     wyłącznie w przypadku transportu rozgrzanego produktu (temperatura ≥ 100 oC)
·         Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): UN 3257
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Materiał o podwyższonej temperaturze, ciekły, I.N.O.
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 9/M9
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 99
  • Nalepka ostrzegawcza: Nr 9
  • Grupa pakowania: III
  • Zagrożenie dla środowiska: brak
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: brak
  • Transport luzem zgodnie z Zał. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak danych
·         Załadunek: górny
·         Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
·         Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
·         Sprzedaż na fakturę
·         Kod CN produktu: 2713 90 90


WYMAGANIA DLA POZOSTAŁOŚCI PRÓŻNIOWEJ REG.:

Lp.
Własność
Parametry wymagane
1.
Gęstość w temp. 15oC, [g/cm³]
Podawać w atestach
2.
Gęstość w temp. 20oC, max.  [g/cm³]
1,050
3.
Temperatura zapłonu, min .[oC]
250
4.
Temperatura płynięcia, [oC]
Podawać w atestach
5.
Zawartość wody, max. [%(m/m)]
0,03
PLIKI DO POBRANIA:

KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN