Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Olej bazowy N-150/150
Olej bazowy N-150/150 otrzymywany jest przez hydrorafinację destylatów uzyskanych z odpadowych olejów smarowych.ZASTOSOWANIE

​​Olej bazowy N-150/150 stosuje się do produkcji:
 • olejów maszynowych
 • olejów hydraulicznych
 • olejów silnikowych i przekładniowych
 • olejów technologicznych (do obróbki skrawaniem, plastycznej i cieplnej metali)
 • olejów konserwacyjnych
 • olejów ochronnych
 • olejów antyadhezyjnych
 • antyzbrylaczyTRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • ​​Sprzedaż w autocysternach
 • Nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: nie dotyczy
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: nie dotyczy
  • Nalepka ostrzegawcza: nie dotyczy
  • Grupa pakowania: nie dotyczy
  • Zagrożenie dla środowiska: nie dotyczy
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy
  • Transport luzem zgodnie z Zał. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
      nie dotyczy
 • Załadunek: nalew górny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Zakładzie Jedlicze
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zwolnionej oraz z zapłaconym podatkiem  akcyzowym
 • Kod CN produktu: 2710 19 99WYMAGANIA DLA OLEJU BAZOWEGO N-150/150

Własność

Parametry wymagane
Gęstość w temp. 15°C, [g/cm³]

oznaczać
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm²/s]

28,0-35,0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm²/s]

oznaczać
Temperatura zapłonu, min. [°C]

190
 Temperatura płynięcia, max. [°C]
 
-12
Barwa, max.

1
Wskaźnik lepkości, min.

95
Pozostałość po koksowaniu, max. [%(m/m)]

0,03
Pozostałość po spopieleniu max. [%(m/m)]

0,005
Zawartość ciał stałych, [%(m/m)]

nie zawiera
Zawartość wody, max. [%(v/v)]

0,02
Czas rozwarstwienia emulsji olej-woda, w temp. 54°C, max. [minuta]
15
 
Zawartość części lotnych wg Noacka, max.  [%(m/m)]

25
*dotyczy badań okresowych wykonywanych jeden raz na kwartał


 

PLIKI DO POBRANIA:​​​​​​​​​​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN