Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Paliwo okrętowe
Paliwo okrętowe oznaczone kodem NATO F-75 jest mieszaniną frakcji węglowodorowych pochodzących z destylacji. Może zawierać dodatki uszlachetniające, których typ i zawartość powinna być uzgodniona i deklarowana przez producenta w każdej dostawie.

ZASTOSOWANIE:

·         Paliwo okrętowe stosuje się w jednostkach pływających Marynarki Wojennej, oznaczonej kodem NATO F-75 przeznaczone do napędu silników z zapłonem samoczynnym,
 w warunkach zimowych i letnich.

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

·         Sprzedaż w autocysternach
·         Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): UN 1202
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Paliwo do silników Diesla
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30
  • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
  • Grupa pakowania: III
  • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny 640M
  • Transport luzem zgodnie z Zał. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
·         Załadunek: górny
·         załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
·         Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
·         Sprzedaż w procedurze akcyzy zwolnionej
·         Kod CN produktu: 2710 19 48

WYMAGANIA DLA PALIWA OKRĘTOWEGO:

Lp.
Własność
Parametry wymagane
1.
Wygląd zewnętrzny i zawartość zanieczyszczeń mechanicznych
[ocena wzrokowa]
ciecz klarowna i jasna, wolna od nierozpuszczonej wody, osadów i zawiesin
2.
Liczba cetanowa, nie mniej niż
45
3.
Indeks cetanowy, nie mniej niż
47
4.
Destylacja normalna [oC]
- 5% (v/v) destyluje do temperatury, nie wyższej niż
- 10% (v/v) destyluje do temperatury
- 50% (v/v) destyluje do temperatury
- 85% (v/v) destyluje do temperatury
- 90% (v/v) destyluje do temperatury
- temperatura końca destylacji, nie wyższa niż
- suma pozostałości i strat, nie więcej niż [%(v/v)]
 
podawać wynik
podawać wynik
podawać wynik
350
360
385
3
5.
Lepkość kinematyczna w temp. 400C, nie większa niż [mm²/s]
2,3 - 4,0
6.
Temperatura mętnienia, nie wyższa niż [oC]
minus 13
 
7.
Temperatura płynięcia, nie wyższa niż [oC]
minus 18
 
8.
Zawartość siarki ogólnej, nie więcej niż [%(m/m)]
0,15 - 0,20
 
9.
Gęstość w temp. 15oC, [kg/m³]
815 - 880
 
10.
Działanie korodujące na miedź, w czasie 2h, w temperaturze 1000C, nie więcej niż [stopień korozji]
1
 
11.
Odporność na utlenianie - zawartość osadów nierozpuszczalnych, nie więcej niż [mg/100ml]
 1,0
 
12.
Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, nie więcej niż [%(v/v)]
 
0,16
 
13.
Pozostałość po spopieleniu, nie więcej niż [%(m/m)]
0,01
 
14.
Temperatura zapłonu, nie niższa niż [oC]
65
 
15.
Barwa, nie wyżej niż [stopień]
3,0
 
16.
Całkowita liczba kwasowa,  nie więcej niż [mg KOH/g]
0,5
17.
Liczba kwasowa mocnych kwasów, nie większa niż [mg KOH/g]
0
 
18.
Zawartość wody i zanieczyszczeń, nie więcej niż [%(v/v)]
0,02
 
19.
Deemulgacja w temp. 250C, nie więcej niż [min.]
 
10
 
PLIKI DO POBRANIA:

 
 
 

Marki Grupy ORLEN