Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Warto wiedzieć

Projekt ustawy o odpadach przyjęty przez Radę Ministrów.


Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25.04.2012 r. przyjęła przygotowany przez Ministra Środowiska projekt ustawy o odpadach. Prace nad projektem ustawy trwały od 2010 roku. Nowa ustawa o odpadach, przede wszystkim dostosuje polskie prawo do najnowszych wymagań unijnych w gospodarce odpadami i uporządkuje polskie prawodawstwo, w tym zakresie... więcej»

Stan środowiska w Polsce - Sygnały 2011.


Nakładem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach serii wydawniczej: „Biblioteka Monitoringu Środowiska” ukazał się raport „Stan środowiska w Polsce – Sygnały 2011”. W raporcie zaprezentowano stan wybranych komponentów środowiska: przyrody, powietrza, wód oraz klimatu akustycznego. Podstawę do prezentacji stanu środowiska stanowią najnowsze, dostępne zweryfikowane dane i informacje, uzyskane w ramach realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska (PMŚ), wykonywanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska... więcej»

Problem olejów odpadowych (przepracowanych).


Odpady towarzyszą człowiekowi od momentu jego pojawienia się na ziemi. W zdecydowanej większości stanowią one stałe i płynne produkty jego bytowania i gospodarowania, które po pewnym okresie użytkowania utraciły swoje walory fizyczne, chemiczne, bądź użyteczne – stając się zbędnymi... więcej»

Oleje odpadowe (przepracowane), są zagrożeniem dla środowiska i życia ludzkiego!


Zgodnie z art. 3 ust. 11 Ustawy o odpadach, przez oleje odpadowe rozumie się wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. W szczególności są to zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne... więcej»

Gospodarka olejami odpadowymi (przepracowanymi) - podstawowe definicje.


Zarówno krajowe, jak też europejskie rozwiązania normatywne w obszarze postępowania z odpadami, preferują rozwiązania ukierunkowane na ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska - zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasadą zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów... więcej»

Gospodarka olejami odpadowymi (przepracowanymi) - hierarchia postępowania.


Oleje odpadowe / przepracowane zaliczane są do „trudnych i niebezpiecznych” odpadów XXI wieku, stąd też wymagają specjalnych reguł postępowania oraz odpowiedzialnego i profesjonalnego sposobu i procesu postępowania z tymi odpadami. Zgodnie z hierarchią postępowania zawartą w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2008/98/WE, regeneracja olejów przepracowanych ma priorytet przed spalaniem z odzyskiem energii... więcej»

Dlaczego warto regenerować oleje odpadowe (przepracowane).


Najbardziej przyjaznym ekologicznie sposobem zagospodarowania olejów odpadowych jest poddanie ich regeneracji w specjalistycznych instalacjach. Polska posiada niezbędny potencjał przemysłowy do zagospodarowania tego typu odpadów, choć obecnie jest on wykorzystywany zaledwie w 50 %... więcej»

Spalanie olejów odpadowych (przepracowanych) - szkodliwe i nielegalne.


Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi jakimi są oleje odpadowe stwarza potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a także dla środowiska naturalnego. Ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania olejów odpadowych na życie ludzi i środowisko, jest bezpośrednim powodem wprowadzenia szeregu ograniczeń i obowiązków spełnienia licznych wymagań oraz konieczności uzyskania decyzji (zezwoleń) administracyjnych na prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami niebezpiecznymi, do których zaliczają się oleje odpadowe... więcej»

 
 
 

Marki Grupy ORLEN