Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFINERII TRZEBINIA S.A.

22-05-2007  

​Zarząd Rafinerii Trzebinia Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, przy ul. Fabrycznej 22, wpisanej w dniu 5 sierpnia 2002 roku

do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125856, działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2007 roku, na godzinę 11.00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22 (budynek Zarządu).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006,
c) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2006 r. na pokrycie straty za 2005 rok.
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
- sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2006,
- sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2006,
- wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2006 r. na pokrycie straty za 2005 rok.
e) sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2006,
b) sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 roku,
c) podziału zysku netto za 2006 rok.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku:
a) Członkom Zarządu Spółki,
b) Członkom Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipotek i zastawów na majątku Rafinerii Trzebinia SA w celu zabezpieczenia przyszłych wierzytelności PKN ORLEN SA z tytułu Umowy Poręczenia oraz wierzytelności z tytułu kredytu kupieckiego na dostawy paliw produkcji PKN ORLEN SA.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad od godz. 10.30.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN