Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rafineria Trzebinia partnerem konferencji branżowej

09-10-2013  

17 października 2013 roku odbędzie się, organizowana przez Krajową Izbę Biopaliw w ramach Targów RENEXPO konferencja Biopaliwa. Jaka przyszłość krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów?, której jednym
z partnerów została Rafineria Trzebinia.

Spółka konsekwentnie rozwija specjalistyczny filar produktów pochodzących z własnej, nowoczesnej instalacji, kładzie nacisk na rozwój know-how i prowadzi szereg działań optymalizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju
w kierunku biorafinerii. W ciągu najbliższych dwóch lat planowana jest inwestycja m.in. w instalację przygotowania surowca (degummingu) przy instalacji Biopaliw. Podczas zbliżającej się konferencji przedstawiciele Rafinerii Trzebinia omówią przyszłość europejskiego i krajowego rynku estrów metylowych z perspektywy polskiego wytwórcy.
 
Celem tegorocznej konferencji jest promocja wykorzystania krajowego potencjału biomasy pochodzenia rolniczego
w produkcji odnawialnych paliw transportowych, jak również poszerzanie wiedzy uczestników na temat najbardziej aktualnych problemów sektora biopaliw. Podczas wydarzenia omówione zostaną takie zagadnienia jak: zmiany
w prawodawstwie krajowym związane z implementacją Dyrektywy 2009/28/WE, kryteria zrównoważonego rozwoju
i systemy certyfikacji biopaliw, pośrednia zmiana użytkowania gruntów (ILUC), potencjalne wykorzystanie biogazu rolniczego w transporcie oraz krajowy rynek surowcowy do produkcji biokomponentów.
 
W konferencji udział wezmą producenci biopaliw ciekłych, wytwórcy biokomponentów, przedstawiciele podmiotów paliwowych, potencjalni inwestorzy w sektorze biokomponentów i przedstawiciele organizacji rolniczych
i związanych z branżą OZE, przedstawiciele administracji publicznej i instytucji naukowo-badawczych

 
 
 

Marki Grupy ORLEN