Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rafinerii Trzebinia S. A.

05-11-2014  

Zarząd Rafinerii Trzebinia Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, przy ul. Fabrycznej 22, wpisanej w dniu 5 sierpnia 2002 roku do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125856, działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zgodnie z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rafinerii Trzebinia S.A. na dzień 12 listopada 2014 roku, na godzinę 12:00.
 
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22 (Budynek Zarządu Spółki).
 
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny akcji na potrzeby rozważanego wykupu przymusowego.
6. Przedstawienie przez Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. informacji  na temat opinii biegłego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru biegłego do ustalenia wyceny akcji na potrzeby wykupu przymusowego oraz przyjęcia ustaleń biegłego dotyczących wyceny akcji.
9. Ogłoszenie przez Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. ceny wykupu akcji Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne oraz akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela, jeśli do siedziby Spółki złożone zostaną nie później niż do dnia 4 listopada 2014 roku i nie odebrane przed terminem Zgromadzenia, wystawione przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. zaświadczenia o zablokowaniu akcji na okaziciela na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji
i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad od godz. 11:30.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN