Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Strategia na lata 2010-2014

21-04-2011  

​Rada Nadzorcza Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Spółki „Strategię Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze na lata 2010-2014”.

Celem zatwierdzonej Strategii jest dostosowanie obecnego i przyszłego potencjału Spółki do generowania satysfakcjonujących wyników finansowych na wszystkich poziomach działalności, zwiększenie wartości Spółki, zmniejszenie ryzyka negatywnego wpływu zmiennych warunków makro oraz powiększenie zdolności Spółki do sfinansowania rozwoju w kolejnych latach. Realizacja przyjętych w Strategii celów, takich chociażby jak:

  • zwiększenie przerobu ropy naftowej i olejów przepracowanych,
  • wydłużenie cyklu między-remontowego na kluczowych instalacjach i efektywnego czasu ich pracy,
  • obniżenie energochłonności produkcji,
  • ograniczenie strat w prowadzonych procesach,
  • zwiększenie w strukturze sprzedaży wysoko-marżowych produktów,

będzie skutkowała wyraźną poprawą efektywności i wskaźników ekonomiczno-finansowych. Stworzy też realne podstawy do planowania w kolejnych latach dalszego rozwoju potencjału Rafinerii Nafty Jedlicze SA, czyniąc ją mocnym i trwałym ogniwem Grupy Kapitałowej ORLEN.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN